Web
Analytics

Numarul de inregistrare EORI

Numarul EORI este necesar pentru importul de marfuri din China

EORI (Numărul de Înregistrare şi Identificare a Operatorilor Economici) 


1. Ce este un număr EORI? 

Numărul EORI este un număr unic în Uniunea Europeană, pe care autorităţile vamale sau alte autorităţi desemnate de către statele membre îl atribuie operatorilor economici şi altor persoane interesate, în vederea utilizării acestuia începând cu 1 iulie 2009 la toate operaţiunile vamale derulate de acestea pe întreg teritoriul Uniunii Europene. Pentru importul din China este necesar sa obtineti numarul EORI.

2. Scopul introducerii EORI 
 
Scopul introducerii numărului EORI este atribuirea unui număr de înregistrare și identificare fiecărui operator economic şi, când este cazul, altor persoane, pentru a servi drept referință comună a acestora în relaţiile acestora cu autorităţile vamale de pe întreg teritoriul Uniunii, precum şi pentru schimbul de informaţii între autorităţile vamale şi între autorităţile vamale şi alte autorități. 

3. Baza Legală 

Baza legală la nivel Unional este Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii 
Comisia Europeană va elabora un Ghid pentru aplicarea acestor prevederi. 
La nivel naţional au fost elaborate Normele tehnice privind înregistrarea în scopuri vamale a operatorilor economici şi altor persoane. 


4. Cine este obligat să obţină numărul EORI? 

Persoanele care sunt obligate să solicite atribuirea unui număr EORI sunt: 

• operatorii economici SRL, PFA, PF, II, (persoanele care, în cadrul activităţilor lor profesionale, exercită activităţi reglementate de legislaţia vamală, cum ar fi operaţiunile de import, export, tranzit, depozitare, reprezentare, precum şi operaţiuni prealabile sosirii/plecării mărfurilor care se introduc/scot de pe teritoriul Comunităţii); 
• persoanele, altele decât operatorii economici, care introduc/scot mărfuri în/din Uniunea Europeană. Orice persoana fizica care efectuaza un import din CHINA este necesar sa obtina numarul EORI.

5. Unde solicită atribuirea unui număr EORI persoanele stabilite în U.E.? 

Operatorii economici şi alte persoane interesate solicită atribuirea numărului EORI autorităţilor abilitate din statul membru în care sunt stabiliţi. 

6. Unde solicită atribuirea unui număr EORI persoanele stabilite într-un stat terţ? 

În cazul în care un operator economic care nu este stabilit pe teritoriul vamal unional nu are număr EORI, acesta trebuie să fie înregistrat de către autoritatea desemnată a statului membru în care realizează pentru prima dată una dintre activităţile următoare: 
• depune o declarație vamală pe teritoriul vamal al Uniunii, cu excepția următoarelor declarații: 
    - o declarație vamală făcută în conformitate cu articolele 135-144 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2446 din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii; 
   - o declarație vamală pentru a plasa mărfuri sub regimul de admitere temporară sau o declarație de reexport pentru a încheia acest regim; 
   - o declarație vamală în temeiul Convenției privind un regim de tranzit comun depusă de un operator economic stabilit într-o țară de tranzit comun; 
   - o declarație vamală pentru plasarea mărfurilor sub regimul de tranzit unional depusă de un operator economic stabilit în Andorra sau în San Marino; 
• depune o declarație sumară de ieșire sau de intrare pe teritoriul vamal al Uniunii; 
• depune o declarație de depozitare temporară pe teritoriul vamal al Uniunii; 
• acționa în calitate de transportator în scopul transportului maritim, fluvial sau aerian; 
• acționa în calitate de transportator care este conectat la sistemul vamal și care dorește să primească oricare dintre notificările prevăzute în legislația vamală în ceea ce privește depunerea sau modificarea declarațiilor sumare de intrare. 
 
Este recomandat ca operatorii economici care nu sunt stabiliţi în Uniune să depună cerere pentru acordarea numărului EORI înainte de a realiza una din operaţiunile enumerate mai sus. 

7. Procedura de atribuire a numerelor EORI în România 

În România, autoritatea competentă cu înregistrarea şi atribuirea numerelor EORI este Direcţia Generală a Vămilor. Numerele EORI vor fi solicitate la direcţiile regionale vamale în a căror rază de competenţă teritorială îşi au sediul/sunt stabilite sau, în cazuri excepţionale, la birourile vamale de frontieră. 
 
În vederea atribuirii numărului EORI, persoana interesată are obligaţia de a depune o cerere de înregistrare. 
 
Cererea se completează şi imprimă în/din aplicaţia naţională EORI. Această aplicaţie este disponibilă pe site-ul autorităţii vamale române. 

Operatorii economici stabiliţi în România vor depune pentru susţinerea cererii, la direcţia regională vamală copii ale următoarelor documente: 
a) certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului; 
b) certificatul de înregistrare în scopuri de TVA emis de Ministerul Finanţelor Publice, după caz; 
c) documente din care rezultă adresa sediului social sau domiciliului fiscal actual, după caz, în situaţia în care acesta nu corespunde cu cel înscris în certificatul(ele) prezentat(e); 
d) actul constitutiv al operatorului economic, cu modificările şi completările ulterioare, după caz. 

Persoanele, altele decât operatorii economici, care sunt stabilite în România, vor depune pentru susţinerea cererii, la direcţia regională vamală copii ale următoarelor documente: 
a) documentele de înregistrare eliberate de autorităţile cu atribuţii în acest sens; 
b) certificatul de înregistrare în scopuri de TVA emis de Ministerul Finanţelor Publice, după caz; 
c) documentele din care rezultă adresa sediului social sau a domiciliului fiscal actual, după caz, în situaţia în care aceasta nu corespunde cu cea înscrisă în documentele prevăzute la lit. a) şi b); 
d) cartea de identitate, în cazul persoanelor fizice. 

Persoanele care nu sunt stabilite pe teritoriul UE vor depune pentru susţinerea cererii, la direcţia regională vamală, copii ale următoarelor documente: 
a) documentul de înregistrare eliberat de autoritatea competentă din ţara terţă, în fotocopie; 
b) certificatul(ele) de înregistrare în scopuri de TVA eliberat(e) de autoritatea competentă din statele membre ale Uniunii Europene, după caz. 
c) documente din care rezultă adresa sediului social sau a domiciliul fiscal actual, după caz, în situaţia în care aceasta nu corespunde cu cea înscrisă în documentele prevăzute la lit. a) şi b), emise de către autorităţile responsabile din cadrul registrului comerţului sau de către camerele de comerţ din Uniunea Europeană sau din ţara terţă, în original sau copie legalizată, cu cel mult 6 luni înainte de data depunerii cererii; 
d) o fotocopie a paşaportului valabil sau a altui document de călătorie, în cazul persoanelor fizice . 

Operatorii economici care nu sunt stabiliţi pe teritoriul UE dar care sunt titulari de carnete TIR vor depune pentru susţinerea cererii, la biroul vamal de frontieră prin care sunt introduse sau scoase mărfurile pe/de pe teritoriul vamal unional, copii ale următoarelor documente: 
• fotocopia după coperta carnetului TIR cu ştampila ce conţine datele de identificare ale titularului de carnet TIR; 
• fotocopia paşaportului conducătorului autovehiculului 
Cererile de atribuire a numerelor EORI pot fi: 
• completate, semnate şi transmise direct de către operatorul economic solicitant; 
• completate şi transmise de către reprezentantul operatorului economic, însă semnate de către operatorul economic solicitant. În acest caz se anexează la cerere contractul de reprezentare, fără a fi necesar ca acesta să conţină menţiunea că reprezentantul este împuternicit de operatorul economic să depună pentru el cererea de atribuire a numărului EORI; 
• completate, semnate şi transmise de către reprezentantul operatorului economic solicitant. În această situaţie se anexează la cerere contractul de reprezentare, care cuprinde în mod expres menţiunea că reprezentantul este împuternicit de operatorul economic să depună pentru el cererea de atribuire a numărului EORI, precum şi declaraţia pe propria răspundere semnată de către operatorul economic solicitant, în care să se precizeze dacă este de acord sau nu cu publicarea numărului EORI şi a datelor cu caracter personal pe site-ul Uniunii Europene. 

După verificarea documentelor, direcţiile regionale vamale/birourile vamale de frontieră vor elibera solicitanţilor o notificare de atribuire a numărului EORI. 

Odată atribuit numărul EORI, operatorii economici şi celelalte persoane au obligaţia de a folosi acel număr unic în toate comunicaţiile acestora cu autorităţile vamale ale statelor membre. 

8. Structura numărului EORI în România 
 
Structura numărului EORI stabilită de către Comisia Europeană este formată dintr-un identificator al statului membru care atribuie numărul (codul de ţară ISO alfa 2, format din două caractere alfabetice), urmat de un identificatorul naţional unic al statului membru (format din maximum 15 caractere alfanumerice). 
Exemplu: RO1234567890ABCDE, unde: 
• “RO” reprezintă codul de ţară al României, iar 
• “1234567890ABCD” reprezintă numărul atribuit de către autoritatea vamală din România. 

În România s-a stabilit ca numărul unic naţional folosit în structura numărului EORI, în cazul persoanelor juridice, să fie codul unic de identificare (CUI). 

În funcţie de tipul de persoană, numărul EORI atribuit de autoritatea vamală română va avea următoarea formă: 
• pentru persoana juridică cu sediul în România: RO + CUI; 
• pentru persoana juridică cu sediul într-un stat terţ: RO + cod de ţară ISO alfa 2 al statului terţ + număr de identificare atribuit de instituţia abilitată din statul terţ respectiv; 
• pentru asocieri de persoane cu sediul în România: RO + CUI; 
• pentru asocieri de persoane cu sediul într-un stat terţ: RO + cod de ţară ISO alfa 2 + număr de identificare atribuit de instituţia abilitată din statul terţ respectiv; 
• pentru persoana fizică stabilită în România: RO + cod numeric personal; 
• pentru persoana fizică stabilită într-un stat terţ: RO + cod de ţară ISO alfa 2 al statului terţ + număr de identificare atribuit de instituţia abilitată din statul terţ respectiv. 

9. Invalidarea numărului EORI 
 
Autoritatea vamală invalidează numărului EORI în următoarele situaţii: 
• la solicitarea persoanei înregistrate; 
• în cazul în care autoritatea vamală are cunoștință de faptul că persoana înregistrată și-a încetat activitățile care necesită înregistrare. 
Autoritatea vamală înregistrează data invalidării numărului EORI și o notifică persoanei înregistrate în acest sens.