Web
Analytics

1.Persoanele stabilite în alte State Membre pot depune declaraţii vamale în România?

Răspuns: În aplicarea art. 64 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2913/1992, persoanele stabilite în Comunitate pot întocmi declaraţii vamale în scris în nume propriu, prin reprezentare directă sau prin reprezentare indirectă.

 

2.Ce condiţii trebuie îndeplinite de un operator economic pentru a declara mărfurile în procedura de vămuire la domiciliu?

Răspuns: Autorizaţia pentru utilizarea procedurii de vămuire la domiciliu poate fi acordată solicitantului care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 264 din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2454/93.

 

3.Cine eliberează autorizaţia pentru utilizarea regimului de perfecţionare activă?

Răspuns: Autorizaţia pentru utilizarea regimului vamal de perfecţionare activă se emite de autoritatea vamală după cum urmează:

  • daca cererea de autorizare este efectuată pe baza unei declarații vamale potrivit art. 163 alin. (1) din Regulamentul delegat (UE) 2015/2446 -biroul vamalîn a cărui rază de competență este ținută sau disponibilă contabilitatea principală în scopuri vamale a solicitantului și în care urmează să se desfăşoare cel puțin o parte din operaţiunile de perfecţionare și utilizare specifică
  • când operaţiunea implică doar autoritatea vamală română și cererea de autorizare este întocmită utilizând formularul prevăzut în Anexa 12 la Regulamentul delegat (UE) 2016/341 al Comisiei -direcţia regională vamalăîn a cărei rază de competență este ținută sau disponibilă contabilitatea principală în scopuri vamale a solicitantului și în care urmează să se desfăşoare cel puțin o parte din operaţiunile de perfecţionare, utilizare specifică și depozitare;
  • când sunt implicate mai multe state membre - Direcţia Generală a Vămilor.

4.Se întocmesc formalităţi vamale pentru a aduce temporar în România un utilaj dintr-un Stat Membru?

Răspuns: Începând cu data de 01.01.2007 România a devenit Stat Membru al Uniuniii Europene, astfel pentru mărfurileunionale nu se mai întocmesc formalităţi vamale şi nu se mai datorează taxe vamale.

 

5.Ce regim vamal se utilizează pentru a depozita mărfurile neunionale, fără plata taxelor vamale?

Răspuns: Regimul vamal aplicabil este regimul de antrepozitare vamală, definit la art.210 lit. b)din Regulamentul(UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului Vamal al Uniunii.

 

6.Care este procedura vamală pentru înlocuirea unui utilaj care s-a defectat în perioada de garanţie?

Răspuns: Regimul de perfecţionare pasivă permite exportul temporar de pe teritoriul vamal al Comunităţii de mărfuriunionale pentru a fi supuse unor operaţiuni de prelucrare, transformare sau reparare, iar produsele rezultate să fie puse în liberă circulaţie în Comunitate cu exonerare totală sau parţială de drepturi de import.

Acest regim poate fi utilizat şi în cazul în care mărfurile sunt exportate în vederea înlocuirii în perioada de garanţie, caz în care punerea în liberă circulaţie a utilajului înlocuit se efectuează cu exonerare totală de drepturi de import.

 

7.Se pot prelucra în România mărfuriunionale aduse în lohn, în regim de perfecţionare activă?

Răspuns: Începând cu data de 01.01.2007 România a devenit Stat Membru al Uniuniii Europene, astfel pentru mărfurile unionalenu se mai întocmesc formalităţi vamale şi nu se mai datorează taxe vamale.

Astfel mărfurileunionale se pot prelucra în România în sistem lohn, fără a se supune dispoziţiilor prevăzute pentru regimul de perfecţionare activă.

 

8.Care este diferenţa între tranzitul comun şi cel comunitar?

Răspuns: Tranzitul comun - se aplică pentru operaţiuni de tranzit între părţile contractante ale Convenţiei privind regimul de Tranzit Comun, respectiv între statele membre şi ţările AELS.
Tranzit comunitar - se aplică pentru operaţiuni de tranzit între Statele Membre.

 

9.Ce operatiuni de tranzit se deruleaza in NCTS?

Răspuns: Operaţiuni de tranzit pentru mărfuri comunitare şi necomunitare, transportate pe cale rutieră (în procedură normală sau simplificată) şi pe calea ferată sau pe cale aeriană în procedură normală. Nu se depun în aplicaţia NCTS-RO operaţiunile emise în procedură simplificată specifică transporturilor de mărfuri pe calea ferată sau în containere mari, pe calea aerului, pe cale maritimă sau prin conducte.

 

10.Ce pot face dacă nu sunt sigur care este originea unui produs?

Răspuns: Dacă, dupa ce aţi consultat reglementările în vigoare, nu sunteţi sigur de originea unui produs sau dacă doriţi o confirmare legală a originii, puteţi solicita eliberarea unei informaţii de origine obligatorii conform prevederilor Codului Vamal Comunitar.

 

11.Ce se întâmplă în cazul în care produsele originare dintr-o ţară beneficiază de prevederile mai multor acorduri preferenţiale?

Răspuns: Importatorul poate alege regimul tarifar preferenţial cel mai favorabil. Totuşi regulile de origine ale acordurilor aplicabile pot fi diferite. Astfel, trebuie îndeplinite regulile de origine ale acordului ce urmeaza a fi aplicat.

 

12.Cum se poate solicita emiterea unei decizii referitoare la informaţiile tarifare obligatorii ?
Răspuns: Cererea pentru obținerea unei decizii referitoare la informaţiile tarifare obligatorii se întocmeşte cu respectarea prevederilor art. 33 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 din 9 octombrie 2013 şi art. 19 din Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2446 din 28 iulie 2015 şi are următoarele particularităţi:
- Cererea pentru obținerea unei decizii referitoare la informaţiile tarifare obligatorii se face utilizând formularul prezentat în JO nr. 101 din 16.04.2016. (Rectificare la Regulamentul (UE) 2016/341 al Comisiei)
- În România, Cererea pentru obținerea unei decizii referitoare la informaţiile tarifare obligatorii se adresează Direcţiei Generale a Vămilor.Lista administraţiilor vamale desemnate de Statele Membresă primească cereri de ITO este publicată în Jurnalul Oficial seria C, nr. 261 din 8.8.2015, pag 28
- Cererile privind deciziile ITO se referă la un singur tip de marfă.
- În cazul în care Direcția Generală a Vămilor decide, în urma cererii formulate de titular și în condițiile și termenele prevăzute la art. 34 alineatul (9) din Codul vamal al Uniunii, să acorde o perioadă de utilizare prelungită a unei decizii ITO care a fost revocată sau care a încetat să mai fie valabilă, notifică titularului o nouă decizie privind ITO
- O decizie privind ITO este acceptată de autorităţile vamale din toate statele membre cu condiţia ca marfa prezentată la vămuire să corespundă întocmai descrierii din ITO.

 

Sursa (www.customs.ro)